• TEAM WORK
    praca tymczasowa, rekrutacja i selekcja, outsourcing kadr

Polityka prywatności

Wdrożona przez Administratora, Team Work sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w celu określenia działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz w celu wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, w szczególności informowania osób, których dane dotyczą o obowiązującej u Administratora procedurze postępowania z danymi osobowymi, o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych oraz o kategoriach odbiorców, którym dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przekazywane. Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie czynności i operacje dokonywane na danych osobowych.

1. Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Team Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/4, 20-079 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000484492, NIP: 713-308-58-26, REGON: 061616015, kapitał zakładowy 5000 zł.
Z Administratorem można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Dolna 3 Maja 8/4, 20-079 Lublin,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@team-work.pl,
– telefonicznie pod numerem 505 338 856.
Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kłucjasz.
Z Inspektorem można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Dolna 3 Maja 8/4, 20-079 Lublin,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@team-work.pl,
– telefonicznie pod numerem 505 338 856.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania Danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) prawidłowego wykonania umowy zawartej z Administratorem,
2) prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w szczególności oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia,
3) prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych z udziałem kandydata,
4) wykonania obowiązków wynikających dla Administratora z obowiązujących przepisów prawa,
5) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,
6) zapewnienia obsługi konta użytkownika prowadzonego w systemie informatycznym,
7) ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Administratora, a także obrony praw Administratora.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach jest:

1) zgoda osoby, której dane dotyczą – w odniesieniu do celów wskazanych w pkt 2, 3, 5 i 6,
2) niezbędność przetwarzania dla realizacji celu – w odniesieniu do celów wskazanych w pkt 1 i 2,
3) obowiązek prawny obciążający Administratora – w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 4,
4) uzasadniony interes Administratora – w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 7.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej, niż będzie to konieczne dla realizacji celu ich przetwarzania, a w szczególności:

1) w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania jest jego niezbędność do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
2) w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania,
3) w przypadku Danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania.

Po upływie okresu wskazanego powyżej, dane osobowe zostaną przez Administratora niezwłocznie usunięte, chyba że osoba, której dane dotyczą sprzeciwi się ich usunięciu.

3. Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom wyłącznie na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej w celu prawidłowego wykonywania przez te podmioty innych umów zawartych z Administratorem.

4. Prawa osób, których dane dotyczą, związane z ochroną ich danych osobowych

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:

1. prawo do informacji – o tożsamości Administratora i inspektora ochrony danych, sposobach kontaktowania się z nimi, celach i podstawie prawnej przetwarzania danych, odbiorcach danych, okresie przetwarzania danych, uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych,
2. prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
3. prawo do dostępu do danych osobowych, czyli informacji, czy Administrator przetwarza dane osoby, która zwraca się z takim zapytaniem,
4. prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia, jeżeli:

1) dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celu, w którym zostały zebrane,
2) zgoda na przetwarzanie danych została wycofana i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
4) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania, jeżeli:

1) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie ich prawidłowości,
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu,
3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

6. prawo do przenoszenia Danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Oznacza to prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane bezpośrednio innemu administratorowi lub zażądać od Administratora przesłania ich do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.
7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać danych tej osoby, chyba że wykaże on istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać danych osobowych do takich celów.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym procedury postępowania z danymi osobowymi, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

7. Polityka plików cookies

1. Administrator, zarządzając stroną internetową https://www.team-work.pl, uzyskuje dostęp do plików cookies i korzysta z nich. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikacyjny.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, co pomaga zrozumieć, sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej.
3. W ramach strony internetowej https://www.team-work.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej https://www.team-work.pl i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
5. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies lub automatyczne blokowanie ich zapisywania. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w przeglądarce internetowej. Użycie funkcji ograniczenia stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcje strony internetowej https://www.team-work.pl.